Achiziții

ANUNȚ INTENȚIE – 16 Noiembrie 2022

Societatea AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. informează operatorii economici că, intenționează să achiziționeze direct în baza art. 43 din H.G. Nr. 395/02.06.2016 cu modificările și completările ulterioare, din catalogul electronic, execuția: Lucrări de extindere și întărire rețea de joasă tensiune în Parcul Industrial II și invită operatorii economici să-și înregistreze oferta în catalogul electronic din SEAP, până ladata de 17.11.2022, ora 14:00.

Va fi consultat următorul cod CPV principal:

 31600000 – 2 – Echipament electric

Ofertanții interesați își pot înregistra oferta pe codul principal Cod CPV: 31600000 – 2 – Echipament electric, trimițând și o informarecătre AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. prin e-mail: [email protected].

Modalitatea de finalizare a achiziţiei directe: încheierea unui contract de lucrări.

Durata execuției lucrări: 5 săptămâni de la data primirii ordinului de începere a lucrărilor.

Oferta financiară: Oferta va fi exprimată în lei fără T.V.A., iar preţul unitar va fi cu maxim 2 (două) zecimale.

Oferta financiară va cuprinde toate costurile realizării execuției de lucrări, în conformitate cu solicitările date prin caietul de sarcini nr. 1531/15.11.2022.

 Modalitatea de plată: Plata se va face în termen de 30 de zile de la data emiterii facturii, într-o singură tranșă. Factura nu se va emite înainte de acordul beneficiarului privind verificarea documentației emise de Antreprenor (mai exact după verificarea cantităților de lucrări real executate, a calității materialelor puse în operă și a calității lucrărilor, cuprinse în situațiile de lucrări emise de antreprenor, respectiv a cantităţilor de lucrări real executate).

Factura va fi însoțită de Procesul Verbal de Recepție acceptat fără obiecțiuni de către A.D.L.O. și întomit la finalizarea prestării lucrării.

Publicarea prezentului anunț are rol de informare/publicitate, nu obligă Societatea Agenția de Dezvoltare Locală Oradea S.A. și nu exclude de la achiziție operatorii economici deja înscriși în catalog (dacă este cazul). Scopul acestui anunț este acela de a determina operatorii economici, să-și înscrie ofertele de preț în catalogul electronic, astfel încât la data demarării achiziției directe și a verificării catalogului electroni,c autoritatea contractantă să fi întreprins toate demersurile pentru a se asigura că sunt operatori înscriși în catalogul electronic, care să-i satisfacă necesitatea de produse, servicii, lucrări.

Ulterior publicării prezentului anunț Societatea AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. va aplica prevederile art. 43 din H.G. Nr.395/02.06.2016, cu modificările și completările ulterioare.

Documente