2023

Legislație

 • Legea nr.31/1990 privind societățile;
 • Legea nr.186/2013 privind constituirea şi funcţionarea parcurilor industriale;
 • O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;
 • Legea nr.672/2002 privind auditul public intern;
 • Ordinul M.F.P. nr.946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial, cuprinzând standardele de control intern/managerial la entitățile publice și pentru dezvoltarea sistemelor de control intern/managerial;
 • O.G. nr.119/1999 privind controlul intern și controlul financiar preventiv;
 • O.U.G. nr.75/1999 privind activitatea de audit financiar;
 • Ordinul M.D.R.A.P. nr.2980/2013 privind aprobarea condițiilor de acordare a măsurilor de sprijin pentru investițiile realizate în parcurile industriale;
 • Lege 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice;
 • HG 583/2016 privind aprobarea Strategiei naționale anticorupție pe perioada 2016-2020, a seturilor de indicatori de performanță, a riscurilor asociate obiectivelor și măsurilor din strategie și a surselor de verificare, a inventarului măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției, a indicatorilor de evaluare, precum și a standardelor de publicare a informațiilor de interes public;
 • HG 1269/2021 privind aprobarea Strategiei naționale anticorupție 2021-2025 și a documentelor aferente acesteia.