Achiziții

ANUNȚ INTENȚIE – 10 Noiembrie 2022

Societatea AGENTIA DE DEZVOLT ARE LOCAL.A ORADEA S.A. informeazii operatorii economici cii, intentioneazii sii achizitioneze direct in baza art. 43 din H.G. Nr. 395/02.06.2016 cu modificiirile i completarile ulterioare, din catalogul electronic, executia: “LUCRARI DE SA.PA.TURI IN INSTALATIILE ELECTRICE SUBTERANE ALE SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC DIN MUNICIPIULUI ORADEA PRECUM I FURNIZAREA, MONTAREA I/SAU DEMONTAREA DE ST.ALP! INCLUSIV POZAREA RETELELOR ELECTRICE LES I LEA” i invitii operatorii economici sii- i inregistreze oferta in catalogul electronic din SEAP, panii Ia data de 14.11.2022, ora 16:00.

Documente