Achiziții

ANUNȚ INTENȚIE – 31 Octombrie 2022

Societatea AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. informează operatorii economici că, intenționează să achiziționeze direct în baza art. 43 din H.G. Nr. 395/02.06.2016 cu modificările și completările ulterioare, din catalogul electronic, execuția: ‟Servicii de igienizare, zugravire și reparații spațiu birouri, sediu ADLO, situat pe str. Primăriei Nr. 3, și apartamente locuințe de serviciu, bl. str. Uzinelor Nr. 4, din MUNICIPIUL ORADEA” și invită operatorii economici să-și înregistreze oferta în catalogul electronic din SEAP, până la data de 03.11.2022, ora 12.00.

Va fi consultat următorul Cod CPV: 4545300-8 Lucrări de renovare.

Valoarea estimată a lucrărilor de execuție15.000,00 lei fără TVA.

Ofertanții interesați își pot înregistra oferta pe codul principal Cod CPV: 4545300-8 Lucrări de renovare, trimițând și o informare (conform modelului de document informare) către AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. prin e-mail: [email protected].

În cazul în care, ofertanții intersanți doresc clarificarea unor aspecte privind prezenta achiziție publică, pot solicita clarificări, până la data de 02.11.2022, ora 14.00, pe adresa de e-mail [email protected].

Răspunsul la solicitarea de clarificări, va fi atașat anunțului de intenție pe site-ul propriu, dacă este cazul.

Modalitatea de finalizare a achiziţiei directe: încheierea unui contract de prestări servicii pe o durată de 2 luni, de la semnarea contractului.

Livrarea: Se va specifica termenul de execuție și termenul de garanție al lucrării.

Oferta financiara: Oferta va fi exprimată în lei fără T.V.A., iar preţul unitar va fi cu maxim 2 (două) zecimale.

Oferta financiară va cuprinde toate costurile, inclusiv livrarea, în conformitate cu solicitările date prin caietul de sarcini nr. 1409 /19.10.2022.

Modalitatea de plată: Plata cu O.P. până la 30 zile, de la emiterea facturii fiscale şi acceptarea de către achizitor.

Publicarea prezentului anunț are rol de informare/publicitate, nu obligă Societatea Agenția de Dezvoltare Locală Oradea S.A. și nu exclude de la achiziție operatorii economici deja înscriși în catalog (daca este cazul). Scopul acestui anunț este acela de a determina operatorii economici să-și înscrie ofertele de preț în catalogul electronic astfel încât la data demarării achiziției directe și a verificării catalogului electronic autoritatea contractantă să fi întreprins toate demersurile pentru a se asigura că sunt operatori înscriși în catalogul electronic care să-i satisfacă necesitatea de produse, servicii, lucrări.

Ulterior publicării prezentului anunț Societatea AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. va aplica prevederile art. 43-46 din H.G. Nr. 395/02.06.2016.

Documente