Achiziții

ANUNȚ INTENȚIE – 29 Noiembrie 2022

Societatea AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. informează operatorii economici că, intenționează să achiziționeze direct în baza art. 43 din H.G. Nr. 395/02.06.2016 cu modificările și completările ulterioare, din catalogul electronic, achizitia si instalarea: Sistem videoconferință destinat pentru sala de sedință la sediul ADLO, situat pe str. Primăriei nr. 3, Mun. Oradea. și invită operatorii economici să-și înregistreze oferta în catalogul electronic din SEAP, până la data de 05.12.2022, ora 12.00.

Va fi consultat următorul Cod CPV:32232000-8 – Echipamente pentru videoconferință.

Valoarea estimată a serviciilor20.000,00 lei fără TVA.

Ofertanții interesați își pot înregistra oferta pe codul principal Cod CPV: 32232000-8 – Echipamente pentru videoconferință, trimițând și o informare (conform modelului de document informare) către AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. prin e-mail: [email protected].

În cazul în care, ofertanții intersanți doresc clarificarea unor aspecte privind prezenta achiziție publică, pot solicita clarificări, până la data de 05.12.2022, pe adresa de e-mail [email protected].

Răspunsul la solicitarea de clarificări, va fi atașat anunțului de intenție pe site-ul propriu, dacă este cazul.

Modalitatea de finalizare a achiziţiei directe: încheierea unui contract de prestări servicii pe o durată de 30 zile, de la semnarea contractului.

Livrarea: Se va specifica termenul de execuție și termenul de garanție al lucrării.

Oferta financiara: Oferta va fi exprimată în lei fără T.V.A., iar preţul unitar va fi cu maxim 2 (două) zecimale.

Oferta financiară va cuprinde toate costurile, inclusiv livrarea, în conformitate cu solicitările date prin caietul de sarcini nr. 1566/16.11.2022.

Modalitatea de plată: Plata cu O.P. până la 30 zile, de la emiterea facturii fiscale şi acceptarea de către achizitor.

Publicarea prezentului anunț are rol de informare/publicitate, nu obligă Societatea Agenția de Dezvoltare Locală Oradea S.A. și nu exclude de la achiziție operatorii economici deja înscriși în catalog (dacă este cazul). Scopul acestui anunț este acela de a determina operatorii economici, să-și înscrie ofertele de preț în catalogul electronic, astfel încât la data demarării achiziției directe și a verificării catalogului electroni,c autoritatea contractantă să fi întreprins toate demersurile pentru a se asigura că sunt operatori înscriși în catalogul electronic, care să-i satisfacă necesitatea de produse, servicii, lucrări.

Ulterior publicării prezentului anunț Societatea AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. va aplica prevederile art. 43 din H.G. Nr.395/02.06.2016.