Achiziții

ANUNȚ INTENȚIE – 20 Mai 2022

Societatea AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. informează operatorii economici că, intenționează să achiziționeze direct în baza art. 43 din H.G. Nr. 395/02.06.2016 cu modificările și completările ulterioare, din catalogul electronic privind serviciul de realizare a “Plan urbanistic zonal – actualizare P.U.Z.  abrobat în H.C.L. nr. 315/28.05.2015 – parcelare teren, redimensionare drumuri de acces și diminuare suprafață Parc Industrial Eurobusiness II Oradea” și invită operatorii economici să-și înregistreze oferta în catalogul electronic din SEAP, până la data de 23.05.2022, ora 15.00.

Va fi consultat următorul Cod CPV: 71410000-5 Servicii de urbanism (Rev.2)

 Valoarea estimată achiziție directă de servicii 125.000,00 LEI fără TVA.

Criteriul de atribuire: ‟prețul cel mai scăzut” dintre ofertele admisibile

Ofertanții interesați își pot înregistra oferta pe codul 71410000-5 Servicii de urbanism (Rev.2),  trimițând și o informare (conform modelului de document informare) către AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. prin e-mail: [email protected].

Modalitatea de finalizare a achiziției directe: încheierea unui contract de servicii.

Durata contractului de prestare servicii:  maxim 4 luni.

Oferta financiară: Oferta va fi exprimată în LEI fără TVA, cu maxim 2 (două) zecimale. Oferta financiară va cuprinde toate costurile, realizării serviciului, în conformitate cu solicitările date prin caietul de sarcini nr.720/19.05.2022.

Modalitatea de plată: Plata se va face în termen de 30 zile de la data emiterii facturii. Factura nu se va emite înainte de acordul beneficiarului privind verificarea serviciului real prestart.

Alăturat prezentei regăsiți: Caietul de sarcini nr.720/19.05.2022.

Documente