Achiziții

ANUNȚ INTENȚIE – 21 aprilie 2022

Societatea AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. informează operatorii economici că, intenționează să achiziționeze direct în baza art. 43 din H.G. Nr. 395/02.06.2016 cu modificările și completările ulterioare, din catalogul electronic privind: “Servicii de curățenie stradală din  din Parcul Industrial Eurobusiness I și Parcul Industrial Eurobusiness II și Parcul Industrial Eurobusiness III” si invită operatorii economici să-și înregistreze oferta în catalogul electronic din SEAP, până la data de 28.04.2022, ora 15.00.

Va fi consultat următorul Cod CPV: 90611000-3 Servicii de curăţenie stradală

 Valoarea estimată achiziție directă de servicii : 57174,00 LEI fără TVA.

Ofertanții interesați își pot înregistra oferta pe codul CPV: 90611000-3 Servicii de curăţenie stradală,  trimițând și o informare (conform modelului de document informare) către AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. prin e-mail: [email protected].

În cazul în care, ofertanții intersanți doresc clarificarea unor aspecte privind prezenta achiziție publică, pot solicita clarificări, până la data de 27.04.2022, pe adresa de e-mail [email protected].

Răspunsul la solicitarea de clarificări, va fi atașat anunțului de intenție pe site-ul propriu, dacă este cazul.

Modalitatea de finalizare a achiziției directe: încheierea unui contract de servicii

Durata contractului de prestare servicii: 12 luni, de la semnarea contractului de ambele părți.

Oferta financiară: Oferta va fi experimată în LEI fără TVA, cu maxim 2 (două) zecimale. Oferta financiară va cuprinde toate costurile, realizării serviciului, în conformitate cu solicitările date prin caietul de sarcini nr. 510 / 19.04.2022

Modalitatea de plată: Plata se va face în termen de 30 zile de la data emiterii facturii. Factura nu se va emite înainte de acordul beneficiarului privind verificarea serviciului real prestart.

Alăturat prezentei regăsiți: Caietul de sarcini nr. 510 / 19.04.2022.

Publicarea prezentului anunț are rol de informare/publicitate, nu obligă Societatea Agenția de Dezvoltare Locală Oradea S.A. și nu exclude de la achiziție operatorii economici deja înscriși în catalog (dacă este cazul). Scopul acestui anunț este acela de a determina operatorii economici, să-și înscrie ofertele de preț în catalogul electronic, astfel încât la data demarării achiziției directe și a verificării catalogului electroni,c autoritatea contractantă să fi întreprins toate demersurile pentru a se asigura că sunt operatori înscriși în catalogul electronic, care să-i satisfacă necesitatea de produse, servicii, lucrări.

Ulterior publicării prezentului anunț Societatea AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. va aplica prevederile art. 43 din H.G. Nr.395/02.06.2016.

Documente

Model document informare postare Seap

Clarificare 1 nr. 555_27.04.2022 – servicii de curatenie stradala EBP I, II, III