Noutăți

ANUNȚ INTENȚIE – 20 Decembrie 2022

Societatea AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. informează operatorii economici că, intenționează să achiziționeze direct în baza art. 43 din H.G. Nr. 395/02.06.2016 cu modificările și completările ulterioare, din catalogul electronic, următoarele: Lucrări de întărire rețea de energie electrică în Parc Industrial I și invită operatorii economici să-și înregistreze oferta în catalogul electronic din SEAP, până la data de 22.12.2022, ora 12:00.

Va fi consultat următorul cod CPV principal:

CPV 45231400 – 9 – Lucrări de construcții de linii electrice

Ofertanții interesați își pot înregistra oferta pe codul principal CPV 45231400 – 9 – Lucrări de construcții de linii electrice, trimițând și o informarecătre AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. prin e-mail: [email protected].

Modalitatea de finalizare a achiziţiei directe: încheierea unui contract de lucrări de rețea de energie electrică în Parc Industrial I.

Termenul de execuție a lucrărilor: 4 luni calendaristice de la data semnării contractului și de la predarea amplasamentului.

Oferta financiară: Oferta va fi exprimată în lei fără T.V.A., iar preţul unitar va fi cu maxim 2 (două) zecimale.

Oferta financiară va cuprinde toate costurile realizării execuției de lucrări, în conformitate cu solicitările date prin caietul de sarcini nr. 1671/13.12.2022.

 Modalitatea de plată: Plata se va face în termen de 30 de zile de la data emiterii facturii, într-o singură tranșă.

Factura va fi însoțită de Procesul Verbal de Recepție acceptat fără obiecțiuni de către A.D.L.O. și întomit la finalizarea prestării lucrării.

Publicarea prezentului anunț are rol de informare/publicitate, nu obligă Societatea Agenția de Dezvoltare Locală Oradea S.A. și nu exclude de la achiziție operatorii economici deja înscriși în catalog (dacă este cazul). Scopul acestui anunț este acela de a determina operatorii economici, să-și înscrie ofertele de preț în catalogul electronic, astfel încât la data demarării achiziției directe și a verificării catalogului electroni,c autoritatea contractantă să fi întreprins toate demersurile pentru a se asigura că sunt operatori înscriși în catalogul electronic, care să-i satisfacă necesitatea de produse, servicii, lucrări.

 Ulterior publicării prezentului anunț Societatea AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. va aplica prevederile art. 43 din H.G. Nr.395/02.06.2016, cu modificările și completările ulterioare.