Achiziții

ANUNȚ INTENȚIE – 06 Octombrie 2022

Societatea AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. informează operatorii economici că, intenționează să achiziționeze direct în baza art. 43 din H.G. Nr. 395/02.06.2016 cu modificările și completările ulterioare, din catalogul electronic, execuția: ‟Înlocuire aparate de iluminat stradal în Parcul Industrial Eurobusiness I & II Oradea” și invită operatorii economici să-și înregistreze oferta în catalogul electronic din SEAP, până ladata de 11.10.2022, ora 12.00.

Va fi consultat următorul Cod CPV: 34928500-3 Echipament de iluminat stradal

Valoarea estimată a lucrărilor de execuție247.500,00 lei fără TVA.

Ofertanții interesați își pot înregistra oferta pe codul principal Cod CPV: 34928500-3 Echipament de iluminat stradal, trimițând și o informare (conform modelului de document informare) către AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. prin e-mail: [email protected].

În cazul în care, ofertanții intersanți doresc clarificarea unor aspecte privind prezenta achiziție publică, pot solicita clarificări, până la data de 11.10.2022, pe adresa de e-mail [email protected].

Răspunsul la solicitarea de clarificări, va fi atașat anunțului de intenție pe site-ul propriu, dacă este cazul.

Modalitatea de finalizare a achiziţiei directe: încheierea unui contract de achiziţie publică de furnizare pe o durată de 3 luni, de la semnarea contractului.

Livrarea: Se va specifica termenul de livrare și termenul de garanție al echipamentelor.

Oferta financiara: Oferta va fi exprimată în lei fără T.V.A., iar preţul unitar va fi cu maxim 2 (două) zecimale.

Oferta financiară va cuprinde toate costurile, inclusiv livrarea, în conformitate cu solicitările date prin caietul de sarcini nr.1260/16.09.2022.

 Modalitatea de plată: Plata cu O.P. până la 30 zile, de la emiterea facturii fiscale şi acceptarea de către achizitor.

Publicarea prezentului anunț are rol de informare/publicitate, nu obligă Societatea Agenția de Dezvoltare Locală Oradea S.A. și nu exclude de la achiziție operatorii economici deja înscriși în catalog (dacă este cazul). Scopul acestui anunț este acela de a determina operatorii economici, să-și înscrie ofertele de preț în catalogul electronic, astfel încât la data demarării achiziției directe și a verificării catalogului electroni,c autoritatea contractantă să fi întreprins toate demersurile pentru a se asigura că sunt operatori înscriși în catalogul electronic, care să-i satisfacă necesitatea de produse, servicii, lucrări.

Ulterior publicării prezentului anunț Societatea AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. va aplica prevederile art. 43 din H.G. Nr.395/02.06.2016.

Documente