Licitații

Licitatie deschisa EBP II – P 41

A N U N T

privind organizarea Licitatiei deschise in vederea atribuirii in folosinta a

parcelelor disponibile in perimetrul Parcului Industrial EUROBUSINESS II

In conformitate cu prevederile Legii 215/2001 republicata a adrninistratiei publice locale, ale Legii nr 186/2013 privind constituirea si functionarea parcurilor industriale si in baza Hotararii Consiliului Local al Municipiului Oradea nr.777 din 30 Martie 2012 privind aprobarea incheierii contractului de administrare a Parcului Industrial Eurobusiness Parc Oradea II intre Municipiul Oradea si S.C. EUROBUSINESS PARC ORADEA S.A.,

Societatea Agentia de Dezvoltare Locala Oradea SA., cu sediul in Oradea, strada Prirnariei nr 3, parter, in calitate de Administrator a Parcului Industrial Eurobusiness II, organizeaza in perioada 07 IUNIE 2021 – 10 SEPTEMBRIE 2021 LICITATIE DESCHISA in vederea cesionarii temporare si cu titlu oneros a dreptului de folosinta si de exploatare asupra unei parcele in suprafata de 10.226 mp (P41 -NR.CAD 208032) disponibile in perimetrul Parcului Industrial EUROBUSINESS II, situat in Municipiul Oradea, str Ogorului.

Destinatia parcelelor o reprezinta constructia de hale/cladiri pentru ACTIVITATI DE PRODUCTIE SI/SAU SERVICII.

Durata maxima a cesiunii dreptului de folosinta asupra parcelelor (unitatilor) este de 25 (douazecisicinci) ani, incepand de la data semnarii contractului de administrare si de prestari servicii conexe. Redeventa minima ca baza de pornire a licitatiei este de 8 (opt) Euro/mp/25 de ani, zona lndustrie. respectiv 9,5 (nouavirgulacinci) Euro/mp/25 de ani, zona Servicii, fara TVA.

Garantia de participare la licitatie este conforma Caietului de Sarcini. Documentatia pentru licitatie este disponibila pe site-u/ www.adlo.ro

Depunerea ofertelor se va face in perioada 07 IUNIE 2021 – 28 IUNIE 2021 ora 12,00, conform calendarului licitatiei (Anexa 2), intre orele 08,00 – 16,00 si 08,00 – 12.00 (pentru data de 28 IUNIE 2021 care reprezinta ultima zi de depunere a ofertelor), la urmatoarea adresa: Agentia de Dezvoltare locala Oradea SA., Oradea, strada Primariei nr.3, PARTER.

Deschiderea ofertelor va avea lac in prezenta ofertantilor si a Comisiei de Evaluare si Selectie a Ofertelor, in data de 28 IUNIE 2021, la ora 14,00. conform calendarului licitatiei, la sediul Agentiei de Dezvoltare Locala Oradea SA., situat in Oradea, strada Primariei nr.3, PARTER.

Relatiile suplimentare pot fi obtinute la sediul Agentiei de Dezvoltare locala Oradea SA sau la adresa de email [email protected]

Solicitarea informatiilor referitoare la documentatia de licitatie si la conditiile de participare la procedura va putea fi adresata Societatii Administrator, numai in scris pe adresa de email

[email protected]